Obsah

METODIK PREVENCE

 

Mgr. Jitka Zamrzlová

- konzultační hodiny:

- ÚT 13:00 – 14:00 - pro žáky

- každé 1. úterý v měsíci 14:00 – 15:00 – pro rodiče

- nebo po osobní dohodě  

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Konkrétní činnosti:

  1. Prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování
  2. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy
  3. Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  4. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování
  5. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence)
  6. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
  7. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
  8. Zajišťování a tvorba Minimálního preventivního programu školy.V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, případně vedení školy. Vše bude oznámeno zákonným zástupcům, OSPOD, případně Policii ČR.