Obsah

GDPR

 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

Úvodní informace

 

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků, rodiče,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje dětí/žáků Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování předškolního a základního vzdělávání zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců) a dále údaje o žácích spojené s jejich docházkou, hodnocením a základním vzděláváním.

 

OBSAH

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?. 1

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?. 3

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?. 3

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?. 3

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 3

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?. 4

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 4

Dotazy a kontakty. 4

Změny těchto zásad. 4

 

     Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

 

Správcem údajů je Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizacese sídlem Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IČO: 72741961.

 

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává.

a) Žáci

 

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Základní identifikační a kontaktní údaje žáka:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, rodné číslo,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní pojišťovna,
 • bydliště.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti základního vzdělávání,
 • sjednání, uzavření a plnění smlouvy – školní družina, školní jídelna,
 • vedení matriky a evidence žáků.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • uzavření a plnění smlouvy.

Údaje vztahující se ke vzdělávání žáků:

 • třída, stupeň,
 • osobní spisy (listy) žáků,
 • hodnocení žáků,
 • práce žáků,
 • výsledky komisionálních zkoušek,
 • vysvědčení,
 • třídní knihy,
 • přestupky žáků,
 • účast na škole v přírodě, sportovních a kulturních akcích, soutěžích,
 • individuální plány žáků.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti základního vzdělávání,
 • hodnocení žáků,
 • vedení matriky a evidence žáků.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu.

Údaje vztahující se k docházce žáků:

 • docházka,
 • omluvné listy.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti základního vzdělávání.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy.

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka:

 • zdravotní způsobilost k absolvování školy v přírodě, sportovního či jiného výchovného kurzu,
 • zdravotní omezení, znevýhodnění nebo postižení,
 • úrazy.

 

 • ochrana zdraví žáka a ověření možnosti absolvovat školu v přírodě, sportovní či jiné výchovné kurzy,
 • oznamovací povinnost Školy vůči příslušným orgánům a evidence úrazů.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu,
 • uzavření a plnění smlouvy – stravování ve školní jídelně, využívání školní družiny.

 

Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam

 • Použití záznamů pro externí účely.

 

 • Souhlas zákonného zástupce žáka.

 

b) Zákonní zástupci a jiné kontaktní osoby určené zákonnými zástupci

 

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Základní identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • e-mail, telefonní číslo.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti základního vzdělávání,
 • komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými určenými osobami včetně případu nouze (např. zranění žáka).

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • oprávněný zájem Školy na zajištění komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými kontaktními osobami pro případ nouze nebo vyzvedávání žáka.

 

 

  Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

 

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců dítěte/žáka, a to z žádosti/přihlášky k přijetí dítěte/žáka do Školy, přihlášky do školní družiny, přihlášky do školní jídelny, přihlášky na školu v přírodě či jinou kulturní nebo sportovní akci, prohlášení o bezinfekčnosti. Další údaje získává v průběhu předškolního či základního vzdělávání dětí/žáků (hodnocení, vysvědčení apod.).

 

 Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

 

a) Externí poskytovatelé služeb

 

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro služby související se vzděláváním. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců. 

 

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů dětí/žáků a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

 

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje dětí/žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

   Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

    Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

 

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

       Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

 

Škola uchovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

 

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů (čl. 15 Nařízení)

            Jedná se o právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás         týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo získat přístup k     těmto osobním údajům. Můžete tedy žádat kopii zpracovávaných osobních údajů,        kdy první kopie je poskytnuta zdarma, za další kopie lze účtovat přiměřený             poplatek. Právo na přístup zahrnuje i podání detailních informací uvedených v čl.   15 odst. 1 Nařízení (účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, údaje         o příjemcích, plánovaná doba uložení, informace o zdroji osobních údajů, atd.).

 1. Právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 2. Právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci
 3. Právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů

            Námitku lze vznést pouze proti zpracování, které je založeno na právním titulu        oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při         výkonu veřejné moci. Pro posouzení takové námitky je potřeba, abyste popsali       vaši individuální situaci a konkrétní důsledky zpracování, a škola tak mohla             posoudit, zda v této situaci nepřeváží váš oprávněný zájem nad oprávněným           zájmem školy.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení)

            Máte právo na to, aby škola omezila zpracování v následujících případech:

 

 • popíráte-li přesnost osobních údajů (tedy jste současně uplatnili právo na opravu), pak se zpracování omezí na dobu potřebnou k ověření přesnosti;
 • zpracování je protiprávní, ale odmítáte výmaz a namísto toho žádáte pouze o omezení použití osobních údajů;
 • škola již osobní údaje nepotřebuje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právní nároků;
 • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování (zpracování bude omezeno do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů).

 

            Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, znamená to, že budou pouze      uloženy.

 1. Právo na vymazání osobních údajů (čl. 17 Nařízení)

            Toto právo vám umožňuje požadovat odstranění svých osobních údajů z evidence             školy, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu a tento byl následně odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • vznesete námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie či členského státu.

            Právo na výmaz však není právem absolutním, a proto bude škola jako správce       zvažovat, zda se na danou situaci neuplatní jedna z výjimek dle čl. 17 odst. 3      Nařízení.

 1. Právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním 
 2. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)

 

Postup pro uplatnění výše uvedených práv

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit následujícími způsoby:

 • Osobně v ředitelně školy (písemná žádost, nutné předložit občanský průkaz pro ověření totožnosti)
 • Písemně na adresu školy – nutno doložit úředně ověřeným podpisem
 • Prostřednictvím datové schránky: 3p4vbed
 • Prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem, email: reditelka@zsms-novesedlo.cz

 

Uvedenými způsoby se lze na školu obracet i za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Lhůta pro zpracování žádosti je jeden měsíc. Ve výjimečných případech může být prodloužena až o další dva měsíce. O takovém prodloužení bychom vás neprodleně informovali, a to včetně důvodu prodlužení.

 

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, můžete ve smyslu čl. 77 nařízení podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů.

Adresa úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Martin Došek

tel.: +420 774 618 251, email: martin.dosek@igalileo.cz

 

 

Změny těchto zásad 

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy (www.zsms-novesedlo.cz) v sekci „Základní škola“ → „GDPR.“