Obsah

Zápis do prvních tříd pro školní  rok 2020/2021

1. dubna 2020 od 14.00 – 17.00 hodin

Hlavní 6, Nové Sedlo

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, kontaktujte ředitelku školy na e‑mailové adrese reditelka@zsms-novesedlo.cz

 

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (ke stažení ZDE)
  4. Zápisní list  (ke stažení ZDE)

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesněduševně vyspělépožádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)
  2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
  3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.