Obsah

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

 

Termín: 3. 4. 2024 od 13.00 do 17.00

Kde: ZŠ Nové Sedlo, Hlavní 6, Nové Sedlo

 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 včetně.

 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, kontaktujte ředitelku školy na e‑mailové adrese reditelka@zsms-novesedlo.cz

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy:

  • rodný list dítěte
  • dokumenty  k zápisu ke stažení ZDE

 

2. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte podá žádost a ostatní dokumenty k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: 3p4vbed    předmět: Žádost - Zápis do 1. třídy 
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail) na adresu: reditelka@zsms-novesedlo.cz; předmět e-mailu: Žádost - Zápis do 1. třídy
  • prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb (rozhodující je datum podání),

na adresu: Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec

  • osobním podáním ve škole s návštěvou školy 3.4.2024 od 13.00 do 17.00.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesněduševně vyspělépožádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

3. Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE (172.1 kB))
  2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
  3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.