Obsah

Škola v přírodě - Ozdravný pobyt

 

Řád školy v přírodě (ozdravného pobytu) ZŠ

 

 1. Škola v přírodě nebo ozdravný pobyt je organizovanou akcí pro žáky ZŠ a MŠ Nové Sedlo okres Louny, příspěvkové organizace v rámci výchovy a vzdělávání. Je součástí školního vzdělávání, proto pro něj platí školní řád v plném rozsahu. Žáci jsou povinni při pobytu plnit pokyny dozoru a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.
 2. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování žáků na škole v přírodě či ozdravném pobytu.
 3. Po celou dobu školy v přírodě (ozdravného pobytu) se bude účastník řídit režimem školy v přírodě, učebním plánem školy v přírodě, pokyny vedoucího akce nebo pedagoga.
 4. Onemocnění a úraz nebo sebemenší poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru nebo zdravotnici. V případě nemoci a úrazu informuje vedoucí ŠvP zákonného zástupce, který si po domluvě pro dítě přijede.
 5. Žáci jsou povinni respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy zvlášť pak dobu budíčku, denního programu a večerky.
 6. Žáci nesmí bez dovolení pedagoga, vychovatelky opustit areál. Na výletech, při vycházkách se nesmí bez dovolení pedagoga vzdálit.
 7. Před každým výletem budou žáci poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, které musí dodržovat dle plánu akce a pokynů pedagoga (poučení o bezpečnosti bude zapsáno v třídní knize).
 8. Žáci nesmí bez souhlasu měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekreačního střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu. Obsluha topení apod. je zakázána.
 9. Účastníkovi školy v přírodě nebo ozdravného pobytu bude pravidelně kontrolována obuv, oblečení, zda provedl osobní hygienu – zdravotníkem, pedagogem. Zdravotní stav žáka bude pravidelně sledován zdravotníkem.
 10. Účastník bude mít svoje věci označené jmenovkou nebo značkou, bude mít s sebou seznam svých věcí nalepen v kufru nebo jiné batožině. Po celou dobu pobytu bude dbát na ochranu svých věcí.
 11. Žáci se chovají ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchají dveřmi, neskáčou po posteli, neničí povlečení, pohybují se po středisku po cestách /když mohou/, neplýtvají vodou atd.).Berou na vědomí, že rodiče uhradí škodu, kterou způsobí.
 12. Žáci jsou povinni udržovat pořádek na svém pokoji a v jeho okolí, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Na chodbě se budou přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Pořádek na pokojích se denně boduje.
 13. Ve společenských místnostech, na pokojích, chodbách není žádoucí žvýkat žvýkačky.
 14. Žákům není povoleno otevírat okna v pokojích, kde jsou ubytováni, větrání pokojů zajišťuje pedagog nebo vedoucí, který koná noční službu, taktéž není povolen vstup na balkón a otevírání balkónových dveří. Nestrkají prsty ani různé předměty do elektrických zásuvek.
 15. Žáci na pokojích nepoužívají ostré předměty, nerozdělávají oheň, neběhají po místnosti ani po ubytovacím zařízení a dodržují pravidla bezpečného chování.
 16. Žáci jsou povinni dodržovat noční klid. V době nočního klidu leží ve své posteli na svém pokoji, a to po tmě, tiše a převlečení do nočního oděvu.
 17. Žáci dbají na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku.
 18. Dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska. Dodržováním těchto pokynů se snažíme předcházet možným úrazům.
 19. Svá přání a stížnosti sdělují žáci pedagogovi, vychovatelce.
 20. S personálem zařízení jednáme zdvořile a slušně.
 21. Cenné věci, mobilní telefony, tablety, fotoaparáty atd. účastník ponechá doma, škola neodpovídá za tyto věci ani za jejich poškození a ztrátu.
 22. Pokud žák nebude respektovat řád školy v přírodě nebo ozdravného pobytu a nebude se řídit režimem školy v přírodě, bude vyloučen z tohoto pobytu na náklady rodičů.
 23. Pokud žák není způsobilý zúčastnit se školy v přírodě nebo ozdravného pobytu odevzdá třídnímu učiteli lékařské potvrzení a bude nadále plnit povinnou školní docházku v místní základní škole nebo mateřské škole dle režimu školy a pokynů ředitele školy.
 24. Pokud je účastník způsobilý zúčastnit se školy v přírodě nebo ozdravného pobytu a má zdravotní omezení, předá zdravotníkovi před zahájením školy v přírodě veškeré informace o zdravotním omezení, písemné prohlášení včetně veškerých léků.
 25. Pokud žák v průběhu ozdravného pobytu onemocní, a toto onemocnění bude vyžadovat domácí léčení, je rodič povinen si dítě na vlastní náklady neprodleně odvézt domů. Totéž platí i v případě, že budou u dítěte objeveny vši nebo hnidy.

Zásady bezpečného chování na výletě a v přírodě:

 • Žáci se nevzdalují od skupiny, jdou ve skupině vždy na dohled, nevybočují z trasy.
 • Neohrožují sebe ani ostatní žáky kameny, klacky a jinými nebezpečnými předměty.
 • Pokud bude třeba, podle pokynů utvoří dvojice (přepočítání, chůze po komunikaci), budou dodržovat pravidla silničního provozu
 • Při pohybu v přírodě nevylézají na skály, vysoké kameny, na stromy, nevstupují do zakázaného prostoru
 • Únavu nebo zranění vždy včas hlásí pedagogovi.
 • Žáci se chovají podle zásad ochrany přírody.
 • Během pobytu venku dodržují bezpečnost a chrání zdraví své i ostatních, respektují a dodržují poučení o bezpečnosti a pokyny svého vychovatele nebo pedagogického doprovodu

 

Zásady bezpečného chování při přepravě:

 • Žáci se při vstupu do dopravního prostředku chovají podle zásad společenského chování (pozdraví, nehlučí, neodhazují odpadky, své místo zanechají v pořádku, …)
 • Při jízdě sedí na vyhrazeném místě, nevstávají, nedávají nohy na sedadlo, neotvírají okna, nebudou na sebe pokřikovat, své místo udržují v čistotě.
 • Včas ohlásí případnou nevolnost učitelce.

Před odjezdem byli žáci poučeni o bezpečnosti podle osnov BOZ.