Obsah

Ozdravný pobyt

 

Řád ozdravného pobytu

 

 1. Ozdravný pobyt je organizovanou akcí pro děti ZŠ a MŠ Nové Sedlo okres Louny, příspěvkové organizace v rámci výchovy a vzdělávání. Je součástí školního vzdělávání, proto pro něj platí školní řád v plném rozsahu. Děti jsou povinny při pobytu plnit pokyny dozoru a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.
 2. Řád ozdravného pobytu upravuje pravidla chování dětí na ozdravném pobytu.
 3. Po celou dobu ozdravného pobytu se bude účastník řídit režimem ozdravného pobytu a pokyny vedoucího akce nebo pedagoga.
 4. Onemocnění a úraz nebo sebemenší poranění hlásí děti pedagogickému dozoru nebo zdravotnici. V případě nemoci a úrazu informuje vedoucí ŠvP zákonného zástupce, který si po domluvě pro dítě přijede.
 5. Děti jsou povinny respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy, zvlášť pak dobu budíčku, denního programu a večerky.
 6. Děti nesmí bez dovolení pedagoga, vychovatelky opustit areál. Na výletech, při vycházkách se nesmí bez dovolení pedagoga vzdálit.
 7. Před každým výletem budou děti poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví, které musí dodržovat dle plánu akce a pokynů pedagoga (poučení o bezpečnosti bude zapsáno v třídní knize).
 8. Děti nesmí bez souhlasu měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekreačního střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu. Obsluha topení apod. je zakázána.
 9. Dětem bude pravidelně kontrolována obuv, oblečení, zda provedl osobní hygienu – zdravotníkem, pedagogem. Zdravotní stav dítěte bude pravidelně sledován zdravotníkem.
 10. Dítě bude mít svoje věci označené jmenovkou nebo značkou, bude mít s sebou seznam svých věcí nalepen v kufru nebo jiné batožině. Po celou dobu pobytu bude dbát na ochranu svých věcí.
 11. Děti se chovají ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchají dveřmi, neskáčou po posteli, neničí povlečení, pohybují se po středisku po cestách /když mohou/, neplýtvají vodou atd.). Berou na vědomí, že rodiče uhradí škodu, kterou způsobí.
 12. Děti jsou povinny udržovat pořádek na svém pokoji a v jeho okolí, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Na chodbě se budou přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“.
 13. Dětem není povoleno otevírat okna v pokojích, kde jsou ubytováni, větrání pokojů zajišťuje pedagog nebo vedoucí, který koná noční službu, taktéž není povolen vstup na balkón a otevírání balkónových dveří. Nestrkají prsty ani různé předměty do elektrických zásuvek.
 14. Děti na pokojích nepoužívají ostré předměty, nerozdělávají oheň, neběhají po místnosti ani po ubytovacím zařízení a dodržují pravidla bezpečného chování.
 15. Děti jsou povinny dodržovat noční klid. V době nočního klidu leží ve své posteli na svém pokoji, a to po tmě, tiše a převlečení do nočního oděvu.
 16. Děti dbají na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku.
 17. Dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska. Dodržováním těchto pokynů se snažíme předcházet možným úrazům.
 18. Svá přání a stížnosti sdělují děti pedagogovi.
 19. S personálem zařízení jednáme zdvořile a slušně.
 20. Cenné věci, mobilní telefony, tablety, fotoaparáty atd. účastník ponechá doma, škola neodpovídá za tyto věci ani za jejich poškození a ztrátu.
 21. Pokud dítě nebude respektovat řád ozdravného pobytu a nebude se řídit režimem ozdravného pobytu, bude vyloučen z tohoto pobytu na náklady rodičů.
 22. Pokud je účastník způsobilý zúčastnit se ozdravného pobytu a má zdravotní omezení, předá zdravotníkovi před zahájením veškeré informace o zdravotním omezení, písemné prohlášení včetně veškerých léků.
 23. Pokud dítě v průběhu ozdravného pobytu onemocní, a toto onemocnění bude vyžadovat domácí léčení, je rodič povinen si dítě na vlastní náklady neprodleně odvézt domů. Totéž platí i v případě, že budou u dítěte objeveny vši nebo hnidy.

Zásady bezpečného chování na výletě a v přírodě:

 • Děti se nevzdalují od skupiny, jdou ve skupině vždy na dohled, nevybočují z trasy.
 • Neohrožují sebe ani ostatní děti kameny, klacky a jinými nebezpečnými předměty.
 • Pokud bude třeba, podle pokynů utvoří dvojice (přepočítání, chůze po komunikaci), budou dodržovat pravidla silničního provozu
 • Při pohybu v přírodě nevylézají na skály, vysoké kameny, na stromy, nevstupují do zakázaného prostoru
 • Únavu nebo zranění vždy včas hlásí pedagogovi.
 • Děti se chovají podle zásad ochrany přírody.
 • Během pobytu venku dodržují bezpečnost a chrání zdraví své i ostatních, respektují a dodržují poučení o bezpečnosti a pokyny svého vychovatele nebo pedagogického doprovodu

 

Zásady bezpečného chování při přepravě:

 • Děti se při vstupu do dopravního prostředku chovají podle zásad společenského chování (pozdraví, nehlučí, neodhazují odpadky, své místo zanechají v pořádku, …)
 • Při jízdě sedí na vyhrazeném místě, nevstávají, nedávají nohy na sedadlo, neotvírají okna, nebudou na sebe pokřikovat, své místo udržují v čistotě.
 • Včas ohlásí případnou nevolnost učitelce.

Před odjezdem byly děti poučeny o bezpečnosti podle osnov BOZ.