Obsah

Volba školské rady

 

Rozhodnutí ředitele školy

Volby do školské rady podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

 

            V souladu s ust. § 167 odst. 4 školského zákona a s volebním řádem pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Nové Sedlo, zřizovanou Obcí Nové Sedlo, ustanovuji termín pro volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků ZŠ a pedagogické zaměstnance ZŠ na volební období v délce 3 let, a to 1.12.2021.

            Současně V souladu s čl. III. Odst. 2. Volebního řádu pro volby do Školské rady, vydaného zřizovatelem Obcí Nové Sedlo usnesením č. 10/15/18 ze dne 20.11.2018 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Jitka Zamrzlová

Mgr. Lenka Riedlová

Lada Fejferová

V Novém Sedle dne 1.11.2021

Mgr. Veronika Barochová - ředitelka školy

Harmonogram voleb do školské rady

Příprava a průběh voleb se řídí podle volebního řádu vydaného Obcí Nové Sedlo dne 20.11.2018 usn.: 10/15/18

  • Do pondělí 22.11. 2021 je možné předat návrhy kandidátů do školské rady prostřednictvím svého dítěte pomocí přiloženého formuláře (formát .pdf (116.04 kB)).

  • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke kandidatuře (formát .pdf (130.35 kB)) mohou odevzdávat do pátku 26.11.2021.

  • Dne 26.11. 2021 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.

  • Dne 1.12.2021 proběhnou VOLBY do ŠR. Z navržených kandidátů budou tajnou volbou rodiče/zákonní zástupci žáků, volit jednoho zástupce na nové funkční období od 8:00 do 16:00 hodin ve vestibulu školy.

volební komise:

• zahájí první kolo voleb – příjem návrhů kandidátů do ŠR
• získá písemné souhlasy nominovaných pro druhé kolo voleb
• sestaví z obdržených návrhů volební listiny kandidátů pro obě sekce voleb
• připraví volební lístky, urnu, volební místnost
• připraví informaci pro oprávněné voliče pro úpravu lístků
• zpracuje výsledky druhého kola voleb a vyhotoví protokol o průběhu voleb
 

termíny:

• projednání na poradě - 10.11.2021
• jmenování volební komise -1.11.2021
• zahájení práce volební komise - 10.11.2021
• první kolo – návrhy kandidátů do ŠR – příjem návrhů - do 22.11. 2021
• zveřejnění volebních listin - do 26. 11. 2021
• volby do školské rady v sekci pedagogičtí pracovníci školy - 1.12.2021
• volby do školské rady v sekci zástupci nezletilých žáků - 1.12.2021
• zveřejnění výsledků voleb - 2.12.2021 

V Novém Sedle dne 1.11. 2021
Mgr. Veronika Barochová
ředitelka školy