Obsah

Volební řád pro volby do Školské rady

 

Volební řád

 

Obec Nové Sedlo v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vydává pro volby do školské rady

 

tento

Volební řád pro volby do Školské rady Základní a Mateřské školy Nové Sedlo, okres Louny, příspěvková organizace

ul. Hlavní č.p. 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec

 

 1. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

 1. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci žáků školy nebo pracovníci školy. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou zákonné zástupci žáků školy nebo pracovníci školy. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáty nebo kandidáta na členství ve školské radě.

 

 1. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení oznamuje datum a místo konání voleb. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

 

 1. Školská rada je podle zřizovací listiny tříčlenná. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci žáků a jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy (nemusí zvolit pedagogického pracovníka školy). Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

 1.  Přípravný výbor
 • zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady
 • eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit členy školské rady
 • eviduje návrhy na kandidáty
 • zaznamenává výsledky hlasování
 • vyhlašuje výsledky voleb školské rady

 

 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby do školské rady, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy člena školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

 1.  Za každého jednoho žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

 

 1. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členem školské rady se na základě pořadí ve volbách stává kandidát na prvním místě.

 

 1. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli, řediteli školy a zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první jednání školské rady.

 

 1. Doplňovací volby na uvolněná místa školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

 

 1. Školská rada volí ve svém prvním jednání předsedu místopředsedu školské rady.

 

 1. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

 1. Členství ve školské radě  je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, zrušení školské rady, odsouzení člena pro úmyslný trestní čin. Členství ve školské radě zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

 

 1. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.