Obsah

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

 

Č. j. ZSMS-NS /104/2021

V Novém Sedle: 19. 5. 2021

 

Oznámení

 

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ust. § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 19. 5. 2021 takto:

 

Na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 se k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, přijímají tyto děti:

 

reg. č. MŠ 1,

reg. č. MŠ 2,

reg. č. MŠ 3,

reg. č. MŠ 4,

reg. č. MŠ 5,

reg. č. MŠ 6,

 

 

Tímto se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění.

 

Rozhodnutí bylo zveřejněno v Novém Sedle dne 19. 5. 2021

 

Mgr. Veronika Barochová

ředitelka mateřské školy