Obsah

Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok

2024/2025

Termín: 7.5.2024 od 14.00 do 17.00

Kde: MŠ Nové Sedlo, Hlavní 6, Nové Sedlo

Předškolní vzdělávání je pro školní rok 2024/2025 povinné pro děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019 včetně.

 

K zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2025/2026 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1.1 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • dokumenty k přijímacímu řízení si můžete stáhnout ZDE
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Tato povinnost se netýká dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
 • Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

 

1.2 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

 

2. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena 1 třída s nejvýše 24 dětmi.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- datum narození zákonného zástupce,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami

 

4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.