Obsah

Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok

2022/2023

Termín: 

Kde: MŠ Nové Sedlo, Hlavní 6, Nové Sedlo

Předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 povinné pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 včetně.

 

K zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2023/2024 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1.1 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte
 • dokumenty k přijímacímu řízení si můžete stáhnout ZDE
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • doklad o pravidelném očkování, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Tato povinnost se netýká dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
 • Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

 

1.2 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

 

2. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena 1 třída s nejvýše 24 dětmi.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- datum narození zákonného zástupce,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami

 

4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.